Reisvoorwaarden

Aanmelding en betaling

Je meldt je aan voor onze reizen door het insturen van een boekingsformulier via deze website.

Trektochten en groepsreizen

Voor de trektochten en groepsreizen gelden de voorwaarden op de pagina STO-reisgarantie.

Standplaatsreizen

Een standplaatsreis is geen pakketreis en valt daarom niet onder de wettelijke eis van garantie. Daarvoor gelden onderstaande voorwaarden.

 • Na boeking ontvang je van ons een bevestigingsnota van € 100,- per persoon als aanbetaling, die je binnen 14 dagen dient over te maken. Als je via Travellers een annuleringsverzekering afsluit, dien je de premie daarvoor gelijktijdig over te maken. Je ontvangt dan van ons de verzekeringspolis.
 • Voor de restantbetaling ontvang je ongeveer 4 weken voor vertrek een factuur. Hierbij wordt het bedrag van je eventuele reisverzekering opgeteld. Deze restantbetaling moet 2 weken voor vertrek in ons bezit zijn. Als je het (te) risicovol vindt om de restantreissom 2 – 8 weken voor vertrek al te betalen kun je gebruik maken van onze ‘F.O.Z.-regeling’.
 • Bij aanmelding binnen 8 weken voor vertrek verzoeken wij je de volledige reissom in één keer te betalen, waarbij de betaling uiterlijk 2 weken voor vertrek in ons bezit moet zijn. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst nietig worden verklaard, waarbij reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd.

Garantie geregeld | STO-reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Travellers gebruik van de STO-reisgarantie voor alle trektochten en groepsreizen.

Lees hier hoe die garantieregeling in elkaar zit.

 • De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgen dat je je geld terug krijgt, je reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaal je de reissom niet aan Travellers maar betaal je deze op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.
 • Als Travellers voor het einde van je reis niet failliet gaat, zal de reissom 1 dag na afloop van je reis overgemaakt worden aan Travellers.
 • Mocht Travellers voor het eind van je reis in surseance van betaling komen of failliet gaan, dan maakt Certo Escrow je geld over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij je geld.
 • Indien je nog niet op reis bent, ontvang je de betaalde reissom terug. Wanneer je reeds onderweg bent, zal de STO ervoor zorgen dat je ofwel het evenredige deel van je reissom terug krijgt, dat je je reis af kan maken of dat je naar huis kunt terug keren (dit laatste alleen als de heen- en terugreis bij de reissom zijn inbegrepen).

De kosten voor deze garantieregeling bedragen € 9 per boeking.

Reissom en reisduur

De reisduur staat vermeld in hele dagen waarbij de dagen van vertrek en terugkomst volledig meetellen (i.v.m. reisverzekering).

De gepubliceerde reissommen zijn per persoon. De prijzen op deze website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De prijs op de website op het moment van boeken is van toepassing op je boeking. Na boeking worden prijsverhogingen of prijsverlagingen niet meer verrekend.

Annulering

Travellers kan besluiten om een reis geen doorgang te laten vinden of te wijzigen indien daar naar haar oordeel gegronde redenen voor bestaan, bijvoorbeeld bij een te gering aantal deelnemers. In dit geval krijg je alle reeds betaalde bedragen terug.

Bij een annulering door jezelf geldt als voorwaarde dat je dit schriftelijk doet. Als datum van annulering geldt de datum van het poststempel. Je kunt je tegen deze kosten verzekeren door een annulerings­verzekering af te sluiten.

De annuleringskosten per persoon bedragen:

 • tot dag 42 voor vertrek: 10% van de reissom, met een minimum van € 30,00
 • vanaf dag 42 tot dag 28 voor vertrek: 25% van de reissom
 • vanaf dag 28 tot dag 21 voor vertrek: 50% van de reissom
 • vanaf dag 21 tot dag 7 voor vertrek: 75% van de reissom
 • vanaf dag 7 voor vertrek: 100% van de reissom

Er zijn reizen waarbij de annuleringskosten en termijnen van het bovenstaande kunnen afwijken. Als dat zo is staat dat bij de detailinformatie van de betreffende reis aangegeven.

Verzekeringen

Reis- en annuleringsverzekeringen zijn niet voor niets uitgevonden. Ieder jaar, ook afgelopen jaar weer, zijn er mensen die door schade en schande wijs worden. Ook jou kan voor of tijdens je vakantie iets overkomen. Voorkom dat je tegen hoge kosten oploopt, bezuinig niet op een goede verzekering! Een annuleringsverzekering vergoedt o.a. de kosten als je voor vertrek (dus ook vlak voor vertrek!) je reis vanwege een geldige reden moet annuleren. Wij raden iedereen sterk aan goed verzekerd op reis te gaan.

Reispapieren

Je dient zelf zorg te dragen voor geldige reisdocumenten, zoals paspoort/identiteitskaart, visa en vaccinatiebewijzen zoals ze door verschillende landen worden vereist. Indien je de reis niet of niet geheel kunt maken wegens gemis van een document, komen alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor eigen rekening.
Let erop dat de geldigheid van je identiteitsbewijs niet is verlopen!

Algemeen

De reisbegeleider(m/v) van Travellers is gerechtigd van de aangegeven reisroute af te wijken, indien hij dit in het belang acht van de groep. Tevens is hij gerechtigd een deelnemer (m/v) van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.

Conditie en uitrusting

Travellers organiseert lichte tot zware wandelreizen. Iedere deelnemer dient zich op de hoogte te stellen van de voor de reis benodigde uitrusting en fysieke conditie en te voldoen aan de gestelde criteria.

Aansprakelijkheid

 • Travellers is nooit aansprakelijk voor schade, als die het gevolg is van tekortkomingen van de reiziger zelf.
 • Travellers kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, vluchtwijzigingen en/of vertragingen van spoorwegen, bus-, luchtvaart- of veerdienstmaatschappijen.
 • Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade waarvoor aanspraak bestaat op een reisverzekering, welke geacht wordt door de reiziger afgesloten te zijn. Mocht de verzekering niet tot uitkering over gaan, terwijl Travellers aansprakelijk is voor de schade van de reiziger, dan kan de aansprakelijkheid van Travellers nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
 • Een aanspraak van enige deelnemer op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien Travellers hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
 • De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden niet indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Travellers of haar leidinggevende ondergeschikten.
 • Travellers is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van door Travellers aan de reiziger ter beschikking gestelde wandelbeschrijvingen en/of kaarten.

Klachten

Overal waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Vanzelfsprekend proberen wij een reis zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren, maar toch kan het voorkomen dat je ergens een klacht over hebt. In dat geval dien je dat ter plaatse met de reisbegeleider/ster op te nemen zodat hij/zij er wat aan kan doen. Komen jullie er samen niet uit, leg dan de klacht, samen met de reisbegeleider, schriftelijk vast en stuur die na afloop naar het kantoor. Klachten die niet op deze manier op schrift zijn gezet worden bij terugkeer niet in behandeling genomen.

Bij individuele reizen geldt dezelfde procedure, alleen moet je je dan richten tot de lokale organisator of accommodatieverschaffer van het betreffende arrangement.

F.O.Z.-regeling

Als je een standplaatsreis boekt en je vindt het (te) risicovol vindt om de (restant)reissom 4 – 8 weken voor vertrek al te betalen kun je gebruik maken van onze zgn. ‘F.O.Z.-regeling’.
Deze ‘Financieel Op Zeker’ regeling is een uitgestelde betalingsregeling waarbij je de restantbetaling van de reissom pas hoeft over te maken op de dag van vertrek van je reis.
Deze regeling blijft bestaan voor de standplaatsreizen.
Indien je van de F.O.Z.-regeling gebruik wilt maken, kun je dat op het aanmeldingsformulier aangeven. De extra administratiekosten hiervoor bedragen € 7,- per boeking. Je kunt alleen gebruik maken van de F.O.Z.-regeling als je tegelijk met je boeking een annuleringsverzekering voor je reis afsluit. Deze verzekering kun je via Travellers afsluiten, maar ook elders. Als je een doorlopende annuleringsverzekering hebt is dat uiteraard ook voldoende.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle reserveringen/boekingen bij Travellers is het Nederlandse recht van toepassing.